Yhdistyksen säännöt

 Metsästys ja Kalastusseura Lukko ry.
-nimisen metsästys ja kalastus yhdistyksen

                                           Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Metsästys - ja Kalastusseura Lukko ry.ja kotipaikka Joensuu. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiriin ja Suomen Vapaa-ajan-Kalastajien Keskusjärjestö ry. Pohjois-Karjalan piiriin.
 
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan ja vesillään järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa ja kalastusta sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.  
 
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 
1)      hankkii itselleen jäsenmäärään nähden metsästys -, riistahoito - ja kalastus alueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
 
2)    edistää ja valvoo metsästys- ja kalastuslain ja hyvien metsästys- sekä kalastustapojen noudattamista;
 
3)    verottaa riistaa ja kalaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;
 
4)    kala ja riistakannan lisäämiseksi parantaa kalan ja riistan elinympäristöä, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa kalan- ja riistan istutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisestä metsästyksestä ja kalastuksesta ja järkiperäisen kalastuksen ja metsästyksen sekä riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
 
5)    harjoittaa kalan- ja riistanhoitoa sekä hyviä kalastus- ja metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustyötä jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;
 
6)    edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;
 
7)      kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus ja kilpailutilaisuuksia.
 
4§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ABLOY Joensuun tehtaan vakinaisessa palvelussa olevat metsästystä, - ja kalastusta ja riistanhoitoa harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä hyväksytään.
 
Yhdistyksen nuoriso jäseniksi pääsevät 7-18 vuotiaat nuoret, joiden jompikumpi vanhemmista on yhdistyksen jäsen. Nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvoitteet kuin yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeus on kuitenkin vain jo15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä. Nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua. Jäsenmaksuna nuorisojäseneltä peritään puolet varsinaisen jäsenen vuotuisesta jäsenmaksusta. Nuorisojäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksessä sen kalenterivuoden lopussa jolloin hän täyttää 18 vuotta. Nuorisojäsen voi, täytettyään 18 vuotta, niin halutessaan liittyä yhdistyksen ulkojäseneksi, jolloin häneltä peritään ulko- jäsenen liittymis- ja jäsenmaksu.
Yhdistyksen maanomistajajäseneksi voi johtokunta valita hyvämaineisen henkilön, joka vuokraa vastikkeetta yhdistykselle omistamiensa, tai hallitsemiensa metsästysalueiden metsästysoikeuden, sekä henkilön joka erityisesti voi edistää yhdistyksen metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä. Maanvuokraaja jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Maanomistaja jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus, sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailuissa ja kenneltoiminnassa. Maanomistajan vuotuinen jäsenmaksu on samansuuruinen, kun varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu. Maanomistaja jäsen on erotettava, tai maanomistaja jäsenyys muutettava jäsenen suostumuksella ulkojäsenyydeksi,  mikäli metsästysalueiden omistusoikeus muuttuu, tai metsästysvuokrasopimus päättyy tahi vuokrasopimus olennaisesti muuttuu vuokrattavien metsästys-alueiden supistumisen myötä.
 
Henkilöitä jotka eivät ole ABLOY Joensuun tehtaan palveluksessa, voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä hyväksyä ulkojäseniksi. Ulkojäsenille voidaan määrätä korkeammat liittymis- ja jäsenmaksut, kuin varsinaisilla jäsenillä on.
Ulkojäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe oikeus, mutta ei ole äänestysoikeutta.           
 
Yhdistyksellä voi olla kunnia puheenjohtaja ja enintään (3) kolme kunniajäsentä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kunnia puheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on samat oikeudet, kuin varsinaisilla jäsenillä.
 
Edellä mainituissa tapauksissa vähintään 2/3 yleisessä kokouksessa olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 
5§ Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä ja kalastusta harjoittaessaan sekä muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja Huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vuosittain määrää, erikseen kalastus ja metsästysjaostojen jäsenille, sekä erikseen ulkojäsenille. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta saamastaan metsästys saaliistaan ja antamaan siitä sekä muista kala ja riista havainnoistaan vuosittain tiedon yhdistyksen sihteerille tai johtokunnan jäsenelle.
 
6§ Jäsen, joka rikkoo kalastus- tai metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, kokouksen päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin 2/3 osaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavalla voidaan kalastus- tai metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus ao. piirille. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksen pöytäkirjaan. Hänellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Jäsen, joka on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä jäsenmaksun laiminlyönnin takia, voidaan hyväksyä jäseneksi, jos hän maksaa rästissä olevilta vuosilta jäsenmaksut senhetkisen jäsenmaksun mukaan, kun hänet hyväksytään uudelleen jäseneksi. Yhdistyksen kokous voi, jos katsoo, ettei rikkomus ole senkaltainen, että siitä pitää erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, antaa jäsenelle huomautuksen tai sulkea jäsenen määräajaksi pois yhdistyksen toiminnasta.
 
7§ Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1.päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi(2) vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi(6) jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varamiehet. Johtokunnan jäsenistä vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä, ensimmäisen vuoden jälkeen arvalla ja sen jälkeen vuoronsa mukaan. Puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan johtokunnan keskuudestaan vuosittain valitsema varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme(3) muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kolme viikkoa ennen kevät kokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevät kokousta.
 
8§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat, kevät, kesä ja syyskokous.
Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä(1) viikkoa ennen kokousta tehtaan ilmoitus taululla tai sähköpostitse, ja yhdistyksen kotisivuilla, sekä eläkeläisille, ulko- ja kunnia jäsenille kirjallisesti viikkoa ennen päivätyllä kokous-kutsukirjeellä.
 
9§ Syyskokous pidetään Loka- Marraskuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat.
1)      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 
2)      Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
 
3)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 
4)      Luetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys ja lisätään loppuun jäsenten esittämät keskustelukysymykset.
 
5)      Toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi.
 
6)      Toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali.
 
7)      Valitaan tarpeellisten toimikuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet.
 
8)      Valitaan (2) tilintarkastajaa ja heille (2) varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä.
 
9)      Kuullaan ja vahvistetaan jaosten ja toimikuntien esittämät toiminta suunnitelmat seuraavalle toiminta vuodelle.
 
10) Määrätään yhdistyksen liittymis-, jäsen-, ja vieraskorttien maksun suuruus seuraavalle toiminta vuodelle.
 
11) Hyväksytään seuraavan toiminta vuoden tulo- ja meno arvio.
 
12) Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 osaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
 
13) Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin ja Suomen Vapaa-ajan- Kalastajien Keskusjärjestön Pohjois-Karjalan piirin kokouksiin , sekä määrätään heidän käytettävissä olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät.
 
14) Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme(3) viikkoa ennen syyskokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille ja Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestön Pohjois-Karjalan piirille sekä alueen riistahoitoyhdistykselle ja muille piireille joissa yhdistys on jäsen, tehtävistä esityksistä.
 
16) Käsitellään kokouksen osasottajien keskusteltaviksi esittämät asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
 
  
10§ Kevätkokous pidetään Helmi,-Maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat.
 
1)      Valitaan kokoukselle puheen johtaja .
 
2)      Valitaan kokoukselle sihteeri.
 
3)      Valitaan kokoukselle (2) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja (2) äänten laskijaa.         
 
4)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus.
 
5)      Luetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys ja lisätään loppuun jäsenten esittämät kes-
kustelu kysymykset.
 
6)      Esitetään Johtokunnan, toimikuntien ja jaostojen toimintakertomukset edelliseltä toiminta vuodelta.
 
7)      Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin 2/3  kokouksessa paikalla olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
 
8)      Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 
9)      Esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta , joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 
10) Käsitellään muut esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
  
 
11§ Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat.
 
1)      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 
2)      Valitaan kokoukselle sihteeri.
 
3)      Valitaan kokoukselle (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja(2) ääntenlaskijaa.
 
4)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus.
 
5)      Päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä ja kalastusta yhdistyksen metsästysmailla ja kalavesillä edessä olevalla metsästys kaudella.
 
6)      Hyväksytään metsästyksen ohjesääntö.
 
7)      Päätetään  metsästys,- ja kalastusalueilla toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistanhoito ja kalanhoito- sekä suojelutoimenpiteistä ja alueiden vartioinnista lainpuitteissa.
 
8)      Tarkastetaan jäsenmaksu luettelo ja päätetään jäsenmaksunsa laiminlyöneiden jäsenten erottamisesta  yhdistyksestä, tai todetaan muutoin jäsenyys lakkautuneeksi.
 
9)      Toimitetaan uusien jäsenten vaali jolloin 2/3 osaa kokouksessa paikalla olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
 
10) Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kesäkokousta esittelemät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 
11) Keskustellaan kokouksen osanottajien esittämistä asioista joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
 
 
12§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, jolloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 osa äänioikeute- tuista jäsenistä sitä johtokunnalta asian ilmoittamalla kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8.§:ssä on määrätty.
 
13§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille ja kalavesille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja kalastajia ja heidän oikeudestaan metsästää ja kalastaa sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästys- ja kalastussäännössä sekä päätetään vuosittain kesäkokouksessa.
 
14§ yhdistyksen on pidettävä jäsenluetteloa
 
15§Yhdistys toimii yhteistyössä alueen riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin, sekä Suomen Vapaa-ajan- Kalastajien Keskusjärjestön Pohjois-Karjalan piirin kanssa. Yhdistyksen syyskokouksen jälkeen, kuluvanvuoden loppuun mennessä on toimitettava riistanhoitoyhdistykselle ja edellä mainituille piireille niiden määräysten ja kaavakkeiden mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksin kappalein sekä annettava piireille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät tiedot. Toimintavuoden aikana toimihenkilö ja jäsen muutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.
 
16§ Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös ollakseen pätevä,on tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun johtokunta on asian käsitellyt. Kokouskutsussa on mainittava asia ja tullakseen hyväksytyksi on vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä oltava hyväksymisen kannalla.
 
17§ Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle, piireille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.
 
18§ Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.